Arxius

Archive for Març de 2011

Presentació sobre les Pissarres digitals interactives

Anuncis
Etiquetes: ,

Anàlisi dels factors que determinen la qualitat a l’ensenyament secundari

Etiquetes: ,

Decàleg de bones pràctiques TIC

Etiquetes: ,

Ensenyar a filosofar segons Tejedor Campomanes


Extret de Didáctica de la Filosofia, Ediciones SM, Madrid, 1984

Formació permanent

Etiquetes:

Competències del professorat

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

1. Capacitat per comprendre la complexitat dels processos educatius en general i dels processos d’ensenyament-aprenentatge en particular (fins i funcions de l’educació i del sistema educatiu, teories del desenvolupament i de l’aprenentatge, l’entorn cultural i social i l’àmbit institucional i organitzatiu de l’escola, el disseny i desenvolupament del currículum, el rol docent…).

2. Coneixement dels continguts que cal ensenyar, tot comprenent la seva singularitat epistemològica i l’especificitat de la seva didàctica.

3. Sòlida formació científica, cultural i tecnològica.

SABER FER

4. Respecte a les diferències culturals i personals dels alumnes i d’altres membres de la comunitat educativa.

5. Capacitat per analitzar i qüestionar les concepcions de l’educació, sorgides de la recerca, així com les propostes curriculars de l’Administració Educativa.

6. Disseny i desenvolupament de projectes educatius i d’unitats de programació que permetin adaptar el currículum al context sociocultural.

7. Capacitat per promoure l’aprenentatge autònom dels alumnes, segons els objectius i continguts propis del corresponent nivell educatiu, tot desenvolupant estratègies que evitin l’exclusió i la discriminació.

8. Capacitat per organitzar l’ensenyament, en el marc dels paradigmes epistemològics de les àrees, utilitzant de forma integrada els sabers disciplinaris, transversals i multidisciplinaris adequats per al nivell educatiu respectiu.

9. Capacitat per preparar, seleccionar o construir materials didàctics i utilitzar-los en els marcs específics de les distintes disciplines.

10. Capacitat per utilitzar i incorporar adequadament les tecnologies de la informació i la comunicació en les activitats d’ensenyament-aprenentatge.

11. Capacitat per promoure la qualitat dels contextos (aula i centre) en els quals es desenvolupa el procés educatiu, de manera que es garanteixi el benestar dels alumnes.

12. Capacitat per utilitzar l’avaluació, en la seva funció pròpiament pedagògica i no merament acreditativa, com a element regulador i promotor de la millora de l’ensenyament, de l’aprenentatge i de la seva pròpia formació.

13. Capacitat per realitzar activitats educatives de suport en el marc d’una educació inclusiva.

14. Capacitat per exercir la funció tutorial, orientant alumnes i pares, i coordinant l’acció educativa referida al seu grup d’alumnes.

15. Participar en projectes de recerca relacionats amb l’ensenyament i l’aprenentatge, introduint propostes d’innovació encaminades a la millora de la qualitat educativa.

SABER ESTAR

16. Capacitat de relació i de comunicació, així com d’equilibri emocional en les variades circumstàncies de l’activitat professional.

17. Capacitat per treballar en equip amb els companys com a condició necessària per a la millora de la seva activitat professional, compartint sabers i experiències.

18. Capacitat per dinamitzar amb l’alumnat la construcció participada de regles de convivència democràtica, i afrontar i resoldre de forma col·laborativa situacions problemàtiques i conflictes interpersonals de naturalesa diversa.

19. Capacitat per col·laborar amb els distints sectors de la comunitat educativa i de l’entorn.

SABER SER

20. Tenir una imatge realista de si mateix, actuar conforme a les pròpies conviccions, assumir responsabilitats,  prendre decisions i relativitzar les possibles frustracions.

21. Assumir la dimensió ètica del mestre potenciant en l’alumnat una actitud de ciutadania crítica i responsable.

22. Compromís de potenciar el rendiment acadèmic dels alumnes i el seu progrés escolar, en el marc d’una educació integral.

23. Capacitat per assumir la necessitat de desenvolupament professional continu, mitjançant l’autoavaluació de la pròpia pràctica.

COMPETÈNCIES TRANSVERSALS

INSTRUMENTALS

1. Capacitat d’anàlisi i de síntesi.

2. Capacitat d’organització i de planificació.

3. Comunicació oral i escrita en la llengua materna.

4. Coneixement d’una llengua estrangera.

5. Coneixements d’informàtica relatius a l’àmbit d’estudi.

6. Capacitat de gestió de la informació.

7. Resolució de problemes.

8. Presa de decisions.

PERSONALS

9. Treball en equip.

10. Treball en un equip de caràcter interdisciplinari.

11. Treball en un context internacional.

12. Habilitats en les relacions interpersonals.

13. Reconeixement de la diversitat i de la multiculturalitat.

14. Raonament crític.

15. Compromís ètic.

SISTÈMIQUES

16. Aprenentatge autònom.

17. Adaptació a noves situacions.

18. Creativitat.

19. Lideratge.

20. Coneixement d’altres cultures i costums.

21. Iniciativa i esperit emprenedor.

22. Motivació per la qualitat.

23. Sensibilitat cap a temes mediambientals.

Extretes del Pla quadriennal (2008-2012) de Formació Permanent de la Conselleria d’Educació i cultura (BOIB 118, de 23 d’agost de 2008)

Amb TIC i sense TIC

Etiquetes: